خط مشی و ماموریت ها

خط مشی شرکت

ماموریت (Mission)

  • انتقال دانش و تکنولوژی روز اروپا
  • تامین مواد و قطعات و مجموعه های لازم جهت تولید  DC موتورهای مورد استفاده در خودرو و  تولید زنجیر اویل پمپ موتور خودرو
  • توسعه سبد محصولات براساس نیاز خودروسازان داخلی حتی در زمینه های غیر از تولید DC موتورها، از طریق مدیریت موثر فرآیندهای داخل سازمان و ارتقای مزیتهای رقابتی و همچنین رعایت اصول زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای

چشم انداز (Vision)

  • برترین سازنده DC موتور در منطقه و تامین درصد قابل توجهی از سهم بازار DC موتور در داخل کشور و صادرات به سایر کشورهای منطقه و با قیمت و کیفیت رقابتی تا انتهای سال 1404 و نیز اخذ و کسب حداکثر سهم بازار تامین زنجیر اویل پمپ موتور خودروهای داخلی و ورود به بازار صادرات این محصول در سال های پیش رو
  • فعالیت در تولید الکترو موتور های در سایر صنایع غیرخودروئی
  • همچنین قرارگرفتن در رده ده سازنده اول خودروسازی/قطعه سازی کشور از نظر گردش مالی و گرید کیفی و اجرای مدل تعالی سازمان EFQM
X